CZ SK

Úprava trávení - probiotika

0 položek

Vše o prevenci a léčbě salmonelózy, kokcidiozy a nekrotické enterokolitidy drůbeže

Prevence, základ dobrého zdraví drůbeže

Prevence chorob v chovech zvířat je jedna z nejdůležitějších činností chovatele s cílem dosažení co nejlepších výsledků. Prevenci chorob v chovu zvířat si musí dělat každý chovatel sám. Přičemž důraz by měl být kladen na správné zoohygienické, technologické podmínky a kvalitní krmení vhodné pro daný druh a kategorii zvířat.

U původních - primitivních plemen zvířat to často postačí, ale u dnešních přešlechtěných plemen a při současné vysoké chemické zátěži prostředí, ve kvalitě potravy - přítomnosti mnoha cizorodých látek, je třeba v určitých obdobích podpořit zdraví i užitkovost zvířat.


Nejčastejší problémy v chovech a jejich řešení u drůbeže:

- Salmonelóza

- Kokcidióza a Nekrotická enteritida

Salmonelóza v chovech drůbeže - ozdravný program

MVDr. Darina Pospišilová, PhD.

Drůbež a její produkty jsou podle statistik nejčastějším zdrojem Salmonelové infekce pro člověka. Nejčastěji izolované serotypy salmonel u infikovaných osob jsou S. enteritidis (70 - 80%), S. typhimurium (15 - 20%), S. infantis, S. Hadar a S. Virchow (kolem 1%). Státy EU vypracovaly ozdravný program, který je zaměřen na snížení rizika přenosu salmonel do lidské populace a to drůbežím trusem, kontaminovanou technikou a nářadím, vejci, jednodenní drůbeží a drůbežím masem.

Klinické příznaky Salmonelová infekce u drůbeže

Salmonelóza drůbeže zapříčiněna seroskupiny gallinarum a pullorum způsobuje Pullorovu nákazu, tyfus drůbeže s typickým klinickým obrazem, spojeným s vysokou nemocností i úmrtností. S. enteritidis a jiné výše uvedené Salmonelová infekce u drůbeže probíhají většinou subklinicky. U jednodenních kuřat mohou způsobit zvýšenou morbiditu i mortalitu. Několik seroskupin salmonel nezpůsobuje u drůbeže klinické příznaky, ale kolonizují trávicí trakt a jsou vylučovány do prostředí infikovanými jedinci i několik týdnů. Některé seroskupiny infikují i ​​reprodukční orgány a játra.
Nově tkz. exotické sérovary salmonel čoraz častěji izolované v chovech drůbeže v střední Evropě nejsou sice výrazně patogenní pro drůbež ani člověka, ale jsou multiresistentní na téměř všechny používané antibiotika a dezinfekční prostředky! Gény rezistence jsou schopny odovdávat jiným baktériím! To je v současnosti největší problém v léčbě vážných bakteriálních infekcí lidí i zvířat. Stále častěji se stává, že těžké bakteriální infekce se již nedají antibioticky léčit, pacient umírá.

Tlumení salmonelózy v chovech drůbeže

Dobré chovatelské a hygienické podmínky jsou základní podmínkou úspěšného tlumení salmonelózy v chovu. Ozdravný program počítá s následujícími opatřeními:

Biosekurity – opatření, které minimalizují riziko zavlečení a propuknutí infekce v hospodářství. Jsou to všechny zoohygienické opatření, kde patří i karanténa přikoupených zvířat, pravidelná sanace chovu, dezinfekce, dezinsekce, deratizace.
Ošetření krmiva a vody - při výrobě se doporučuje ošetřit krmivo při teplotě 85 ° C po dobu 2 minut. V chovech se má používat jen zdravotně nezávadná pitná voda.
Kompetitivní exkluze (konkurenční vyloučení)- je založeno na komplexu vzájemných interakcí mikroorganismů, živin a organismu hostitele. Výsledkem toho je vyloučení některých mikroorganismů z kolonizace trávicího traktu. Za tímto účelem se doporučuje používat probiotické a prebiotické přípravky. Velmi účinným a už osvědčeným přípravkem v prevenci i léčbě Salmonelové infekce drůbeže i holubů je potencovaný probiotický přípravek PROPOUL, PROPIGEON u holubu, který obsahuje kmen Lactobacillus fermentum a prebiotikum fruktooligosacharid.

Laktobacily mechanicky konkurují uchycení salmonel na sliznici střeva a zároveň produkcí kyseliny mléčné vytvářejí nevhodné prostředí pro jejich množení, podporují činnost trávicích enzymů a pozitivně stimulují imunitní systém k lepší ochraně před nemocemi. Prebiotikum podporuje růst a množení přirozené střevní mikroflóry v tlustém střevě, a zároveň potlačuje množení patogenních mikroorganismů včetně salmonel.


Použití vakcín při tlumení salmonelózy

Vakcinací nelze nahradit výše uvedená opatření, která jsou v ochraně před Salmonelovou infekci prvořadé a nenahraditelné. V prevenci salmonelózy u drůbeže se mohou používat živé i inaktivované vakcíny. Třeba mít na zřeteli následující:

- Salmonely parazitují intracelulárně, proto účinné vakcíny musí stimulovat zejména buněčnou imunitu, co dělají pouze živé vakcíny

- Živé vakcíny jsou účinnější než inaktivovány, protože indukují tvorbu celkové imunity, její humorální i buněčnou složku, čímž se zabraňuje manifestaci infekce v orgánech a vylučování původce

- Živý vakcinační kmen podávaný per orálně je účinný pokud:
Adheruje na enterocyty co nejdříve po podání vakcíny.
Aktivuje makrofágy a další imunitní buňky podávající antigen
Imunitní buňky ich "zanesou" do imunokompetentních orgánů, kde provokují vznik kompletní buněčné i humorální imunity

- Ve střevech se živý vakcinační virus udrží jen několik dní

- Živé očkovací kmeny jsou citlivé na antibiotika a na antikokcidika podávané po vakcinaci

- I preventivné dávky těchto látek snižují účinnost vakcinačního kmene

- Živý vakcinační kmen podávaný intramuskulárně aktivuje makrofágy a imunokompetentní buňky přímo

- Živé vakcíny připravené z jednoho kmene např. S. typhimurium, chrání drůbež i před jinými salmonelami

- Pro živé vakcíny se dává důraz hlavně na bezpečnost: přenos do lidské populace, genetická stabilita, přetrvávání vakcinačního kmene v organismu očkovaných zvířat a vylučování vakcinačního kmene do prostředí, možnost diagnostického odlišení od terénních kmenů

- Inaktivované vakcíny se podávají jen intramuskulárně a na rozdíl od živých vakcín, indukují hlavně tvorbu vysokých hladin protilátek - humorální imunitu, která při infekci salmonelami má menší ochranný účinek

Vakcinace chrání zvíře před onemocněním - klinickými příznaky, ne před infekcí!

V imunitním stavu jednotlivých zvířat které tvoří hejno jsou individuální rozdíly:

a / cca 1% zvířat v hejnu bývá ve stavu imunosuprese - není schopno plnohodnotně odpovědět na podávané vakcíny
b / existence nesterilní imunity (zvířata jsou bez klinických příznaků, ale patogen je přítomen)
c / prolomení imunity následkem působení různých stresů

Podání živé vakcíny proti salmonelóze per orálně nesplňuje požadavky kompetitivní exkluzi, jak je to někdy uvedené.
Samotnou vakcinací šíření salmonel v chovech se nedá úplně eliminovat.

Při podávání živé vakcíny proti salmonelóze per orálně nesmí být v krmivu ani v pitné vodě přítomny antibiotika ani antikokcidika, protože tyto snižují až ničí účinnost vakcíny a stejně potlačují množení přirozené laktoflóry, která následně po podání vakcíny chrání sliznici střev před adherencí a množením patogenních bakterií včetně salmonel.
Přítomnost mikroorganismů přirozené laktoflóry ve střevech splňuje požadavky kompetitivní exkluze.


Probiotika – působí nasledovným spůsobem: - PROPOUL, PROPIGEON
S obsahem autochtónního (druhu vlastního) kmene laktobacilů - L. enteritidis

- Adherence na enterocyry (obsazení vazebných míst na sliznici streva)
- Nespecifická aktivace imunitního systému - podpora slizniční a následně i celkové imunity
- Tvorba ochranného laktobacilového filmu na sliznici střev
Bráni adherenci a translokácií (přestupu) patogénnych mikroorganismů do krevního oběhu
- Udržování nízkého pH - nevhodného na množení patogenů
- Podpora činnosti trávicích enzymů - lepší stravitelnost živin, méně odpadních látek vhodných pro množení patogenů
- Vylučování laktobacilů a ostatní symbiotické mikroflóry trusem do prostředí -postupné vytlačování patogenů i z prostředí

Prebiotika

- Podporují množení přirozené mikroflóry v tlustém střevě, čímž potlačují množení patogenů a tvorbu toxických látek, které vznikají při jejich množení a metabolickými pochody.


Doporučená prevence Salmonelové infekce u drůbeže ve velkochovech
1. Biosekurity
2. Ošetření krmiva a vody
3. Kompetitivní exkluze - probiotika, prebiotika. PROPOUL se podává vždy minimálně 10 dní za sebou. Podávání se doporučuje opakovat ve 4 týdenních intervalech.

V chovech, kde nebyl masivní výskyt Salmonelové infekce s dobrou úrovní biosekurity se doporučuje podávat probiotika (PROPOUL) od prvního dne věku, bez použití vakcíny proti salmonelóze.

V brojlerových chovech použití vakcíny představuje vysoké náklady a nástup imunity po očkování nemusí být v takovém krátkém životním cyklu u tak zatížených zvířat dostatečný. Proto se dává důraz na kvalitu jednodenních kuřat, ochranu chovu, kvalitu krmiva, podporu trávení a použití probiotik a prebiotik. Některé prebiotika správně fungují jen v přítomnosti mikroorganismů přirozené mikroflóry, jinak mohou naopak podporovat množení např. klostridií!

Vakcinace: živá vakcína podána 1. den po naskladnění, za 3 - 5 dní po podání vakcíny již lze podat probiotika (PROPOUL), revakcinace v 9. až 15. týdnu věku per orálně nebo inramuskulárně živou vakcínou dle možností, v rozmnožovacích chovech ještě jedna revakcinace před přeskladněním inaktivovanou vakcínou.

Krmné směsi musí být bez antikokcidik i antibiotik! Na prevenci proti kokcidióze se doporučuje použít živou vakcínu LIVAKOXR T - v užitkovém chovu nosnic a LIVACOXR Q - v rozmnožovacích chovech.

V malochovech je výskyt Salmonelových infekcí častější než ve velkochovech, a zároveň není zde vždy možné dodržet všechny zoohygienická opatření (jako např. chov jednoho druhu drůbeže a jedné věkové kategorie v jednom objektu).

Doporučený postup v prevenci Salmonelové infekce i jiných častých zdravotních problémů v malochove drůbeže

Krmné směsi musí být bez antikokcidik i antibiotik!

V celém chovu se doporučuje podávat probiotikum PROPOUL raz měsíčně po dobu jednoho týdne. Na podporu odolnosti je vhodné používání přípravku HUMAC Natur.

Probiotik jsou zvlášť důležitá v době snášky, kdy se z vajec líhnou mláďata.

Mladým ptákům (kuřata, kachničky…) se doporučuje co nejdřív podávat přípravek PROPOUL do krmiva, s cílem co nejrychleji vytvořit laktobacilový film na sliznici střeva a celého trávicího systému. Tím je mládě přirodzeně chráněno vůči infekci potenciálně patogenní mikroflórou.
PROPOUL se podává vždy minimálně 7 - 10 dní za sebou. Podávání se doporučuje opakovat ve 4 týdenních intervalech.

- vakcinace proti salmonelóze (SALGEN ) se doporučuje především v chovech, kde se společně chová i vodní drůbež, nebo ve kterém již byly problémy se salmonelami.

Přípravek PROPOUL se podává zamícháním do krmiva, nebo v pitné vodě, kterou však drůbež musí vypít do 2 - 3 hodin po rozpuštění přípravku, aby nedošlo k jeho znehodnocení. V suchém krmivu lze PROPOUL podávat kontinuálně. PROPOUL se podává vždy minimálně 7 - 10 dní za sebou. Podávání se doporučuje opakovat ve 4 týdenních intervalech.

V chovu kuře domácího se doporučuje podat jednorázově od 10. nebo až do 13. dne věku LIVACOXRT - živá vakcína proti kokcidióze kuře domácího. Vakcína se podává do vody nebo při menším počtu zvířat individuálně. Po očkování je dobré podat vitaminy napr. AMINOVIT…

Při změnách krmiva a na podporu trávení se doporučuje podávat přípravek CITROENZYMIX sol.

- Očkování proti newcastleské chorobě v 3. - 5. týdnu věku - revakcinace 1 krát ročně
16. týden - revakcinace proti salmonelóze když je to zapotřebí
 

Kokcidióza a nekrotická enteritida

Kokcidióza je protozoárne onemocnění způsobené rodem Eimeria. Kokcidie se vyvíjejí v buňkách střevní sliznice, čímž ji poškozují, při silném zamoření způsobují klinické onemocnění, jehož projev je závislý na druhu Eimerie, která onemocnění způsobila. Onemocnění se vyskytuje především u zvířat umístěných ve vysokých koncentracích na malých plochách.

Nekrotická enteritida je akutní nebo chronicky probíhající bakteriální onemocnění trávicího traktu ptáků. Původce je Clostridium perfringens typu A a D. Je to G+ sporogenná nepohyblivá tyčinka produkující toxin, vysoce odolná ve vnějším prostředí. Klostridie jsou běžně přítomné v trávicím traktu zdravé drůbeže. Jejich přemnožení a tvorba toxinu jsou příčinou vzniku klinického onemocnění. Při zdravé střevní mikroflóře – dostatku laktobacilů v trávícím trakte – se klostridie nepřemnoží a nemoc se nevyvine.

Společným činitelem, který podporuje množení kokcidií i klostridií je zvýšená hodnota pH střevního obsahu, což bývá způsobeno především:
- Hnilobným rozkladem střevního obsahu, který je zapříčiněn nedostatečným enzymatickým rozkladem bílkovin v žaludku a sníženou peristaltikou střev.
- Nesprávným složením střevní mikroflóry, která je zodpovědná za:
Tvorbou organických kyselin přímo ve střevech.
Podporu činnosti trávících enzymů ve střevech.
Tvorbu vitamínů skupiny B a vitamín K.
Ochranu sliznice střev před působením toxinů a před adherencí a přestupu patogenních
Mikroorganismů do organismu hostitele.

Porucha trávení bílkovin má několik příčin: snížená tvorba pepsinogenu v žláznatém žaludku, resp. jeho nedostatečná aktivace na aktivní pepsin. Snížená tvorba kyseliny v žláznatém žaludku, která má udržovat v žaludečním obsahu pH 2 - 3, což je velmi malé rozpětí hodnoty kyselosti, které je vhodné na aktivaci pepsinogenu na aktivní pepsin. Pepsin začíná enzymatický rozklad bílkovin, na který navazují svou činnost střevní proteázy.

Za poruchy trávení může také krmivo s vysokým obsahem bílkovin při intenzivním výkrmu, rychlé přeplnění žláznatého žaludku, při hltavém žraní u zvířat s restrikcí krmení (při odchovu rodičů brojlerových plemen), při chybném složení krmiva - s vysokým podílem složek, které jsou pro drůbež těžce stravitelné, při zdravotně závadném krmivu - namrzlé, splesnivené, v rozkladu a pod.

Na základě těchto poznatků nekrotickou enteritidu a kokcidiózu v chovech drůbeže je možné řešit i pomocí látek podporujících trávení bílkovin, udržením optimálního pH v žaludku a ve střevech na správné fungování enzymů. Běžně používané okyselovadla snižují pH v žaludku, mohou způsobit metabolickou acidózu. Ve střevech se tak následkem snahy organismu o vyrovnání kyselosti může pH nežádoucně zvýšit.

Přípravek CITROENZYMIX sol. obsahuje pepsin v pufrovacím roztoku, který zaručuje udržení optimálního pH v žaludku, ale i v tenkém střevě! Klinickým testováním přípravku jsme zjistili, že jeho podáváním preventivně v době předpokládaného výskytu nekrotické enteritidy (např. kolem 10. a kolem 25. dne věku) se v chovu vyřeší bez potřeby antimikrobiální léčby. Součásné nebo preventívni podávaní probiotik na báze laktobacilů PROPOUL, snižuje výskyt problémů s nekrotickou enteritidou a kokcidiozou.
Přípravek HUMAC Natur se rovněž podílí na stabilizaci střevní mikroflóry a podpore trávení. Neutralizuje exogenně i endogenně vznikající toxiny, optimalizuje pH v trávícím systému zvířat.

Nesprávné složení střevní mikroflóry je zapříčiněné:
 

Střevní mikroflóra kuřat vylíhnutých v líhních a odchovaných izolovaně se vyvíjí hůře a pomaleji, protože tato kuřata nemají možnost setkat se s trusem dospělé zdravé drůbeže, jako při přirozeném odchovu.
Podávání antibiotik a antikokcidik nepříznivě ovlivňuje vývoj střevní mikroflóry. Většina patogenních mikroorganismů velmi rychle získává rezistenci na podávané antimikrobiální látky, dokud bakterie přirozené střevní mikroflóry zůstávají na tyto látky citlivé. Toto je příčina proč po ukončení podávání antimikrobiálních látek dochází často k přemnožení patogenních mikroorganismů ve střevech na úkor především laktobacilů, které jsou nejcitlivější, ale zároveň velmi potřebnou složkou střevní mikroflóry.

Rokem 2006 je ve všech státech EU zakázáno používání jakýchkoliv krmných antibiotik a zaveden velmi přísný výběr antikokcidik, který bude řízen především podrobnými studiemi používaných látek s ohledem na zanechávání reziduí.

Alternativní, bezpečnou a ekologickou možností prevence kokcidiózy je vakcinace. Náhradou za krmní antibiotika s mnohem lepším a bezpečnějším efektem jsou probiotické přípravky a přípravky s obsahem huminových látek – HUMAC Natur.
Humac Natur je dietetický veterinární přípravek, prášek hnědočerného vzhledu získaný z oxihumolitu. Je 100% přírodní látkou s vysokou biologickou a farmakologickou účinností. Obvykle se podává v malém množství do krmiva. Aplikací tohoto přípravku zvířatům se předchází poruchám zdraví zvířat (zejména průjmům), resp. v důsledku širokého mechanismu působení na organismus jako celek dochází k úpravě narušeného zdravotního stavu.

Působení krmných antibiotik:

Používání antibiotik jako stimulátorů růstu byla založeno na poznatku, že: potlačují růst a množení mikroorganismů, které jsou příčinou subklinických forem onemocnění, čímž snižují produkci toxických látek mikroorganismy, snižují mikrobiální destrukci esenciálních živin, zvyšují využitelnost živin

Působení potencována probiotického přípravku PROPOUL, PROPIGEON: potlačuje množení patogenních mikroorganismů (i salmonel) následujícím způsobem:
1 / adherencí na klky střev brání navázání patogenů
2 / vytváří příznivé prostředí ve střevech pro rozvoj přirozené mikroflóry a práci trávicích enzymů:
- Tvorba ochranného povlaku na sliznici střev
- Udržování optimálního pH tvorbou kyseliny mléčné v tenkém i tlustém střevě
3 / přípravek obsahuje prebiotika fruktooligosacharid a maltodextrin, které mají selektivní bakteriostatický účinek proti patogenním mikroorganismům a podporují množení symbiotických mikroflóry

PROPOUL podporuje trávení a vstřebávání živin, aktivuje tvorbu vitamínů, zvyšuje celkovou obranyschopnost organismu "imunita začíná ve střevech"

LIVACOXR živé oslabené vakcíny proti kokcidióze kuře domácího - ekologické a ekonomické řešení kontroly kokcidiózy u drůbeže:

LIVACOXR T je živá vakcína proti kokcidióze, která obsahuje živé vysporulované oocysty oslabených linií těch druhů kokcidií, které mají ekonomicky význam při výkrmu brojlerů: E. acervulina, E. maxima, E. tenella.

LIVACOXR Q je živá vakcína proti kokcidióze, která obsahuje živé vysporulované oocysty oslabených linií těch druhů kokcidií, které mají ekonomicky význam v chovu nosnic a v odchovu snáškových i masných plemen kuře domácího: E. acervulina, E. maxima, E. tenella a E. necatrix.

Převzato ze stránek Ing. Ľudmily Pospišilové, Vetservis.

Prohledat výsledky filtru fulltextem

Zobrazit:

Anketa

Co Vás na našich stránkách nejvíce zaujalo?

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení